Interna komunikacija

Cilj

 

  • Povećati kvalitetu komunikacije među zaposlenicima te standardizacija internih i eksternih komunikacijskih obrazaca u Privrednoj banci Zagreb.

 

Strategija

 

  • Interna komunikacijska brošura kombinacija je teorije komunikacije te posebnosti poslovanja i potreba Banke.
  • Brošura opisuje sve vrste i kanale komunikacije tako da je svi zaposlenici Banke mogu implementirati u svakodnevnoj interakciji.

 

Taktike

  • Interna komunikacijska brošura objavljena je u 2.500 primjeraka i uključivala je disk sa standardiziranim pismenim formama i telefonskim brojevima svih odjela i podružnica Banke.
  • U brošuri se nalazilo pismo izvršnog direktora Banke u kojemu je istaknuta važnost interne komunikacijske brošure za Banku, njezinu reputaciju i buduće poslovanje.

 

Rezultati

  • Brošura je podigla svijest o internoj komunikaciji, unificirala usmene i pisane forme komunikacije te privukla pozornost zaposlenika prema novim i starim komunikacijskim kanalima u Privrednoj banci Zagreb.