Zaštita privatnosti

Uvodne odredbe

DIALOG KOMUNIKACIJE d.o.o. brine o Vašoj privatnosti.

Ova pravila o privatnosti odnose se na sve pojedince čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba) i važećih zakona Republike Hrvatske.

Ova Pravila o privatnosti propisuju vrste osobnih podataka koje DIALOG prikuplja o pojedincima, načinu upotrebe i prijenosa prikupljenih podataka te propisuje prava koje pojedinci imaju na raspolaganju glede upotrebe njihovih osobnih podataka.

Ova Pravila o privatnosti također propisuju mjere koje se poduzimaju u svrhu zaštite osobnih podataka pojedinaca, razdoblje čuvanja osobnih podataka te načine za ostvarivanja prava pojedinaca glede njihovih osobnih podataka koji su predmet obrade.

Odgovornost je i zadatak društva DIALOG osigurati dostupnost ovih Pravila svim pojedincima čiji se osobni podaci prikupljaju u društvu DIALOG prije samog prikupljanja.

Odgovornost je svakog zaposlenika društva DIALOG, koji prikuplja osobne podatke pojedinaca, da upozna pojedinca sa ovim Pravilima kako bi se osiguralo zakonito dobivanje privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka pojedinaca.

1. Osobni podaci

Prema definiciji navedenoj u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podatka, osobni podaci su „svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički , fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.“

2 . Podaci koje prikupljamo

Da bismo bili u mogućnosti pružati usluge moramo prikupiti određene osobne podatke. Obavezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne predstavljaju ugrozu vaše privatnosti.

DIALOG prikuplja Vaše osobne podatke kao što su ime i prezime, adrese prebivališta / boravišta, adresa elektroničke pošte, broj telefona / mobitela, OIB.

Niste u obvezi pružiti nam Vaše osobne podatke, te ukoliko izaberete da nam svoje osobne podatke nećete pružiti možda nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam određene usluge ili Vas informirati o našim aktivnostima.

3. Kako upotrebljavamo podatke koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo biti će korišteni za slijedeće svrhe:

 • pružanja naših usluga
 • organizaciju Diablog-a
 • promocije naših usluga (newsletter)
 • za komunikaciju s Vama o anketama i istraživanjima tržišta i Vašem sudjelovanju u istim
 • provedbe nagradnih igara
 • vođenje , evaluacija i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj novih usluga, poboljšanje i inovacija postojećih usluga, analiziranje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analiza podataka i istraživanja tržišta te obavljanja računovodstvenih, revizorskih i drugih internih funkcija)
 • kako bi mogli odgovoriti na Vaše zahtjeve i upite

Sukladno Uredbi i drugim zakonskim propisima DIALOG osobne podatke obrađuje i prikuplja samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza DIALOG –a, kao voditelja ili izvršitelja obrade;
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa DIALOG-a kao voditelja obrade ili treće strane (kao što je upravljanje web stranicom, izvršavanje analize podataka i upravljanje, evaluacija i unapređenje poslovanja).

U svim drugim slučajevima, kada ne postoji niti jedan od gore navedenih osnova za prikupljanje osobnih podataka, DIALOG mora dobiti privolu ispitanika za obradu osobnih podataka.

Također DIALOG može upotrijebiti i podatke koje dobije na druge načine, a za koje daje posebnu obavijest u trenutku prikupljanja. DIALOG može kombinirati podatke koje prikupi o pojedincima (na primjer putem web-stranice ili od trećih strana) za gore opisane svrhe.

4. Pristanak na obradu podataka

Prihvaćanjem ovih Pravila o privatnosti dajete nam privolu za obradu vaših osobnih podataka za posebno definirane svrhe.

DIALOG-u je potrebna Vaša privola za obradu Vaših osobnih podataka. Privola mora biti izričito dana. Kada ćemo vas tražiti privolu za obradu posebnih kategorija osobnih podataka, biti ćete posebno obaviješteni o svrsi prikupljanja i načinu obrade posebne kategorije podataka.

Privolu možete povući u bilo kojem trenutku u skladu s propisanim postupkom povlačenja, s tim da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju prijave prije njezina povlačenje.

5. Promidžbene nagradne igre

Naše internet stranice i stranice društvenih mreža kojima upravljamo često sadrže obavijesti o različitim igrama koje organiziramo. Za ona natjecanja i nagradne igre kojima omogućujemo elektronički pristup, koristiti ćemo Vaše osobne podatke samo u svrhu realiziranja nagradne igre (npr. za stupanje u kontakt s Vama u slučaju dobitka u nagradnoj igri). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan DIALOG-a osim s klijentima za koje organiziramo igre ili radi ispunjavanja zakonskih obveza.

6. Zaštita osobnih podataka djece

DIALOG ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 16 godina, niti će ih na bilo koji način upotrebljavati, niti odavati trećim osobama, osim u slučaju nagradnih igara na internetu. Ako saznamo da smo prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, odmah ćemo izbrisati sve navedene podatke iz naše evidencije. Ako smatrate da nam je dijete mlađe od 16 godina dalo svoje osobne kontakte, kontaktirajte nas kako je to navedeno u ovim Pravilima o privatnosti.

Podaci za kontaktiranje preko interneta upotrebljavaju se bez dopuštenja roditelja ili zakonskih zastupnika samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se upotrebljavati za nikakve druge namjere. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 16 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama, zahtijevamo od djeteta da prethodno pribavi dozvolu za sudjelovanje svojih roditelja ili zakonskih zastupnika, te upiše e-mail adresu ili broj telefona / mobitela svojih roditelja ili zakonskih zastupnika. Roditelj ili zakonski zastupnik ovlašten je djetetu uskratiti dozvolu za sudjelovanje nagradnim igrama. Ako dijete mlađe od 16 godina osvoji nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pisanim putem obavještavaju roditelji ili zakonski zastupnik. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše evidencije ako to roditelj ili zakonski zastupnik zatraži od nas.

Kao roditelj ili zakonski zastupnik uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zatražiti brisanje podataka i/ili zabraniti nam buduće skupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu.

7. Dijeljenje podataka

Mi ne otkrivamo osobne podatke koje dobijemo o Vama, osim u slučajevima koji su opisani u ovim Pravilima o privatnosti. Možemo podijeliti vaše osobne podatke s našim podružnicama i povezanim društvima u smislu Zakona o trgovačkim društvima te pružateljima usluga, s kojima DIALOG ima sklopljen ugovor o pružanju usluga za svrhe opisane u ovim Pravilima privatnosti. Svaka treća strana dužna je čuvati Vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza, postupanja po nalogu DIALOG-a ili ako je to nužno radi izvršenja zakonskih obveza.

Za svaki prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama, iz kategorije posebnih podataka, biti će tražen Vaš pristanak, osim ako zakonom nije drugačije određeno tj. ukoliko postoji zakonska obveza dijeljenja podataka.

Vaše podatke možemo otkriti ukoliko moramo udovoljiti zakonskoj obvezi ili ukoliko nam je isto naloženo za potrebe sudskog postupka, zbog utvrđivanja, ostvarivanja naših zakonskih prava, kada smatramo da je otkrivanje osobnih podataka nužno ili prikladno da se spriječi šteta ili financijski gubitak, u slučaju prodaje ili prijenosa cijelog ili dijela poslovanja ili imovine (uključujući statusne promjene, brisanja ili likvidacije društva), te u drugim slučajevima s Vašim pristankom.

8. Prijenos podataka

Osobne podatke koje prikupljamo o Vama možemo prenijeti primateljima (uključujući naša povezana društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima) u treće zemlje samo ako :

 • ste za prijenos dali svoju izričitu privolu;
 • je prijenos nužan za izvršavanje ugovora sklopljenog između ispitanika i voditelja obrade ili kako bi se poduzele mjere prije potpisivanja ugovora iniciranog od strane ispitanika;;
 • je prijenos nužan radi sklapanja ili izvršavanja ugovora sklopljenog između voditelja obrade i treće strane, a u interesu je ispitanika;
 • je prijenos osobnih podataka obvezan ili propisan zakonom u svrhu zaštite bitnog javnog interesa ili u svrhu ostvarivanja ili obrane pravnih radnji;
 • je prijenos osobnih podataka nužan za zaštitu životno važnih interesa ispitanika;
 • se radu o prijenosu osobnih podataka u treću zemlju za koju je Europska komisija ocijenila da ima odgovarajuće standarde zaštite podataka;
 • primatelj pruži dovoljno jamstvo vezano uz odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

9. Pohrana podataka

Osobne podatke koje prikupljamo o Vama pohranjujemo samo koliko je to potrebno za svrhe zbog kojih su isti prikupljeni, u skladu sa odredbama ovih Pravila privatnosti ili duže ukoliko za to imamo drugu zakonitu osnovu za pohranu osobnih podataka.

10. Prava pojedinaca

Da biste ažurirali ili ispravili svoje podatke, ograničili primanje naših obavijesti ili poslali zahtjev, kontaktirajte nas na način kako je to navedeno u ovim Pravilimao privatnosti.

10.1. Pravo na pristup podacima

DIALOG će, na vaš zahtjev, potvrditi da li i koje vaše podatke obrađuje. Možete zatražiti slijedeće podatke:

 • Svrhu obrade i pravni temelj za obradu podataka;
 • Ako se obrada temelji na legitimnim interesima DIALOG-a ili treće strane, detalje o legitimnim interesima;
 • Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju;
 • Primatelje ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju ili će biti otkriveni;
 • Ako se osobni podaci prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije. EU je odobrila slanje osobnih podataka izvan granica Europskog ekonomskog područja temeljem postojanja minimalnih standarda zaštite podataka. U slučaju transfera podataka u zemlje koje nisu na popisu sigurnih zemalja, osigurati ćemo postojanje određenih mjera kako bi vaši podaci ostali zaštićeni;
 • Razdoblju čuvanja vaših podataka;
 • Detalje o vašim pravima na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili mogućnosti protivljenja obradi podataka;
 • O vašem pravu da u bilo kojem trenutku povučete privolu za obradu vaših podataka;
 • Kako podnijeti pritužbu nadzornom tijelu;
 • Radi li se o zakonskom ili ugovornom zahtjevu za prikupljanje osobnih podataka ili zahtjevu koji je neophodan za sklapanje ugovora, jeste li obvezni dati osobne podatke te moguće posljedice uskraćivanja osobnih podataka.
 • Izvoru osobnih podataka ako podaci nisu prikupljeni neposredno od vas.
 • Informacije i pojedinosti o automatiziranom odlučivanju, kao što je profiliranje i sve ključne
 • Informacije o korištenoj logici koja je korištena priliko kreiranja profila, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.

Kako bi utvrdio identitet podnositelja zahtjeva DIALOG prihvaća slijedeće dokumente:

 • Osobnu iskaznicu
 • putovnicu
 • druga javna isprava sa fotografijom

10.2. Pravo na ispravak

Imate pravo tražiti ispravak vaših podataka koje DIALOG obrađuje, ukoliko su pohranjeni podaci netočni ili nepotpuni.

10.3. Pravo na brisanje

Ukoliko dokažete da razlozi iz kojih se obrađuju osobni podaci više nisu dopustivi, potrebni ili razumni pod određenim okolnostima, odgovarajući osobni podaci bit će obrisani ukoliko to ne brane važeći pravni propisi.

10.4. Pravo na ograničenje obrade

Kada se u obradi vaših podataka koriste određeni uvjeti, imate pravo ograničiti takvu obradu podataka.

10.5. Pravo prijenosa podataka

Vaše je pravo da svoje podatke, kojeobrađuje DIALOG prenesete drugom.

10.6. Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora na određene vrste obrade vaših osobnih podataka (npr. direktni marketing)

10.7. Pravo na odbijanje automatske obrade podataka, uključujući profiliranje

Vaše je pravo suprotstaviti se pravnim učincima automatske obrade vaših osobnih podataka.

10.8. Odbijanje zahtjeva za pristup ili ispravak

U slučaju da DIALOG odbije postupiti prema vašem zahtjevu na pristup ili ispravak, o razlozima za odbijanje biti ćete obaviješteni.

10.9. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U slučaju da imate primjedbe na način obrade vaših osobnih podataka od strane DIALOG-a ili na način obrade vaše pritužbe, možete se žaliti izravno nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

11. Kako štitimo osobne podatke

Koristimo organizacijske, tehničke i fizičke mjere zaštite osobnih podataka koje prikupljamo putem web stranice kojima štitimo Vaše osobne podatke od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili uporabe.

12. Izmjene i dopune naših Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti mogu se povremeno mijenjati ili dopunjavati, bez prethodne najave, kako bi odrazila promjene u našem poslovanju i praksi.

13. Kako nas kontaktirati

Kako bi ažurirali ili ispravili svoje podatke ili ako imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti ili uslugom ili Vašim pravima vezanim za zaštitu osobnih podataka, kontaktirajte nas putem e-maila info@dialog-komunikacije.hrili preporučenom poštom na adresu Šoštarićeva 10, Zagreb.

14.Vlasništvo i odobrenje dokumenta

Vlasnik ovog dokumenta je DIALOG. DIALOG će izvršiti reviziju ove Politike sukladno prethodno navedenim zahtjevima. Trenutna verzija ovog dokumenta dostupna je svim zaposlenicima DIALOG-a u sjedištu društva.

Marina Čulić Fischer, direktorica

Datum objave: 25.5.2018.